Vår tro

Som kristna följer vi Jesus som sa ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet”. EFK-församlingar tror att Gud vill förvandla människors liv, såväl som samhällen och världen. Vi vill följa Guds son Jesus Kristus och tror att han visar sig genom Bibeln, den kristna traditionen och livet i församlingarna. Vi tror också att Jesus visar sig genom det liv vi kristna lever i lyssnande, bön och genom att dela våra liv och våra erfarenheter med människor.

Vi tillhör den klassiska kristna fåran genom att vi ställer oss bakom den nicenska och apostoliska trosbekännelserna. Dessa formulerades i en viktig tid av kyrkohistorien för att avgränsa kyrkan mot vad som ansågs vara villolära. Andra viktiga dokument som mer utförligt beskriver vår tro är Lausannedeklarationen och Evangeliska Frikyrkans tro och självförståelsedokument.

Som församling samarbetar vi inom Evangeliska Frikyrkan. Som församlingsrörelse beskriver vi oss som evangelikal, baptistisk, karismatisk och missionsinriktad. Detta innebär kort sagt följande, saxat från Evangeliska Frikyrkans grunddokument:

 Evangelikal

Med Bibeln som avgörande norm bejakar vi klassisk kristen tro enligt den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen och den evangelikala teologi som bl a får sitt uttryck i Lausannedeklarationen.

Det innebär kortfattat att vi

– med den kristna församlingen bekänner Gud som Fadern, Sonen och den helige Ande.

– tror på Jesus Kristus Guds Son och vår uppståndne Herre, född av jungfru Maria, sann Gud och sann människa, den fulla uppenbarelsen av Gud och den yttersta sanningen.

– tror att människan är skapad till Guds avbild, men är fallen i synd och saknar gemenskap med Gud. Hennes frälsning är grundad enbart på Jesu försoning och tillägnas genom Andens verk av nåd genom tro.

– tror att varje människa behöver kallas till omvändelse som följs av ett liv i lärjungaskap, kärlek, rättfärdighet och ett ansvarigt tjänande i församlingen och världen.

– har en bibelsyn som innebär att Bibeln är Guds uppenbarade ord och därmed trovärdig i allt den lär.

Baptistisk

Vi bejakar också troendeförsamlingens princip, vilket innebär att den lokala församlingen är en gemenskap av människor som personligen bekänt sin tro.

Vi har en baptistisk dopsyn som innebär att personer som själva uttryckt sin tro, och så begärt, döps till Kristus.

Alla troende har samma ställning i Kristus, det såkallade allmäna prästadömmet, och är kallade till att på olika sätt vara Guds rikes vittnen och tjänare.

Karismatisk

Alla troende, unga och äldre, kvinnor och män, uppmanas i skriften att låta sig uppfyllas av den helige Ande och att ta emot och tjäna med de andliga gåvor som Anden ger.

Vår tro är både ett försanthållande och en medveten överlåtelse till Guds rike som det framställs i Nya Testamentet där evangeliet om riket förmedlas i ord, handling, kärlek och kraft.

Det finns en värdefull variation av den karismatiska dimensionens uttryck inom varje enskild församling och mellan olika församlingar.

Missionsinriktad

Mission är ett naturligt utflöde av gemenskapen med Gud och vår tro på Herren Jesus Kristus.

Gud är kärlek och vill att alla människor i hela världen ska lära känna honom och få gemenskap med honom genom tron på Jesus Kristus.

Evangeliet om Guds rike skall förkunnas bland alla folk.

Att söka nå fler onådda folk och folkgrupper är därför en viktig del av uppdraget. Men det är vidare än så: att förmedla hela evangeliet till hela människan i hela världen.

Vi står för en dynamisk helhetssyn på den kristna församlingens missionsuppdrag i världen, som bl.a. kommer till uttryck i Manilamanifestet, med dess konsekvenser i tro, evangelisation, församlingsutveckling och socialt ansvar.

Copyright © 2005 - 2022 Betelkyrkan Östersund